ข่าวกิจกรรมการรับนักศึกษา

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานศัลยกรรม งานอายุรกรรม และงานผู้ป่วยฉุกเฉิน สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตพัฒนา เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานศัลยกรรม สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานจักษุวิทยา สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนเมืองพัทยา 11 เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานบริการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตพัฒนา เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานศัลยกรรม สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานผู้ป่วยฉุกเฉิน สายการแพทย์ และงานเวชระเบียนและเวชสถิติ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีกำหนดการเข้ารับการสังเกตุการณ์ปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียน จากโรงเรียนประชาคมนานาชาติ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด และงานเวชระเบียนและเวชสถิติ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียน จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานศัลยกรรม งานอายุรกรรม และงานวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตพัฒนา เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานศัลยกรรม สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 25 ตุลาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานศัลยกรรม สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงาน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางเขน เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานอายุรกรรม สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงาน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางเขน เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานรังสีเทคนิค ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงาน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากสาขาวิชารังสีเทคนิค คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานบริการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โดยมีกำหนดการเข้ารับการสังเกตุการณ์ปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากสาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานบริการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โดยมีกำหนดการเข้ารับการสังเกตุการณ์ปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากสาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา โดยมีกำหนดการเข้ารับการสังเกตุการณ์ปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ หน่วยเวชศาสตร์การกีฬา งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและ แพทย์ทางเลือก โดยมีกำหนดการเข้ารับการสังเกตุการณ์ปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2566

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียน จากโรงเรียนศึกษานารี เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานอายุรกรรม สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 14 ตุลาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียน จากโรงเรียนศึกษานารี เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานศัลยกรรม สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 12 ตุลาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียน จากโรงเรียนศึกษานารี เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานทันตกรรม สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 11 ตุลาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียน จากโรงเรียนนานาชาติ เซนต์ แอนดรูว์ส กรุงเทพ และโรงเรียนนานาชาติ เซนต์ แอนดรูว์ส บางนา เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนิสิต จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ หน่วยโภชนบริการ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2566

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานเวชระเบียนและเวชสถิติ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตพัฒนา เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานทันตกรรม สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 6 ตุลาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตพัฒนา เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานอายุรกรรม สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 5 ตุลาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานบริการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตพัฒนา เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานศัลยกรรม สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 3 ตุลาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานศัลยกรรมงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ งานกุมารเวชกรรม และศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางเขน เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานเวชระเบียนและเวชสถิติ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานกุมารเวชกรรม สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 12 กันยายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 12 กันยายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากสาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานบริการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานจักษุวิทยา สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษา จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานบริการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษา จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียน จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานศัลยกรรม งานศัลยกรรมระบบประสาท งานศัลยกรรมกระดูกและข้อ และงานอายุรกรรม สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียน จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ งานจักษุวิทยา และงานทันตกรรม สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานกุมารเวชกรรม งานอายุรกรรม และงานศัลยกรรม สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียน จากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานศัลยกรรม งานทันตกรรม งานอายุรกรรม งานจักษุวิทยา และงานศัลยกรรมระบบประสาท สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียน จากโรงเรียนหอวัง เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานศัลยกรรม งานศัลยกรรมระบบประสาท และงานทันตกรรม สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียน จากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานศัลยกรรมงาน ศัลยกรรมกระดูกและข้อ งานศัลยกรรมระบบประสาท งานกุมารเวชกรรรม และงานจักษุวิทยา สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษา จากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียน จากโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานศัลยกรรมงาน ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และงานศัลยกรรมระบบประสาท สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนิสิต จากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ หน่วยรังสีวินิจฉัย งานรังสีเทคนิค ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียน จากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานศัลยกรรมงาน ศัลยกรรมกระดูกและข้อ งานศัลยกรรมระบบประสาท งานกุมารเวชกรรรม และงานจักษุวิทยา สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนิสิต จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ หน่วยโภชนบริการ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนิสิต จากภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานจิตเวช สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนศึกษานารี เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานศัลยกรรม งานศัลยกรรมระบบประสาท เเละงานกุมารเวชกรรม สายการเเพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนิสิตจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานผลิตสารเภสัชรังสีและมาตรฐานที่ดี ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียน จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานทันตกรรม สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียน จากโรงเรียนหอวัง เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานจักษุวิทยา สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และโรงเรียนศึกษานารี เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานศัลยกรรม งานทันตกรรม และงานสูตินารีเวชกรรม สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียน จากโรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ ห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร งานอายุรกรรม สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนหอวัง เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานทันตกรรม สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนิสิตจากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ หน่วยกายภาพบำบัด งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือกโดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนหอวัง เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานศัลยกรรม สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนศรีอยุธยา และโรงเรียนกําเนิดวิทย์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานจิตเวช งานศัลยกรรม และงานกุมารเวชกรรม สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานศัลยกรรม งานศัลยกรรมกระดูกและข้อ และงานทางเดินปัสสาวะ สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจาก สาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานผลิตสารเภสัชรังสีและมาตรฐานที่ดี ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 22 กรกฏาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนิสิตจาก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานผลิตสารเภสัชรังสีและมาตรฐานที่ดี ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจาก โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานอายุรกรรมผิวหนัง สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจาก สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานห้องปฏิบัติการกลาง สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานอายุรกรรมผิวหนัง สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจาก สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ หน่วยรังสีวินิจฉัย ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนจาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ ณ งานศัลยกรรม งานศัลยกรรมกระดูกและข้อ และงานกุมารเวชกรรม สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 5 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจาก สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ หน่วยรังสีวินิจฉัย ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจาก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับการสังเกตุการณ์ปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ณ หน่วยเวชศาสตร์การกีฬา งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและ แพทย์ทางเลือก โดยมีกำหนดการเข้ารับการสังเกตุการณ์ปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจาก คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ หน่วยกิจกรรมบำบัด โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจาก สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ หน่วยรังสีวินิจฉัย ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานจักษุวิทยา สายการแพทย์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนิสิตจากภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ หน่วยโภชนบริการ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานห้องปฏิบัติการกลาง สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานบริการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ หน่วยโภชนบริการ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี – ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานจิตเวชศาสตร์ สายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานบริการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานบริการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานบริการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนิสิตจากภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ หน่วยโภชนบริการ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ หน่วยเวชศาสตร์การกีฬา งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ หน่วยเวชศาสตร์การกีฬา งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนิสิตจากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานห้องปฏิบัติการกลาง โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานบริการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนิสิตจากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ หน่วยโภชนบริการ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 และนักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ หน่วยโภชนบริการ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ หน่วยกายภาพบำบัด โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียน Year 12 จากโรงเรียน Victoria Junior College ประเทศสิงคโปร์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2564

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ 6 จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ (Singapore International School of Bangkok (SISB)) เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด และงานอายุรกรรมผิวหนัง โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 7 ธันวาคม 2564

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานห้องปฏิบัติการกลาง โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ
ณ งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2564