ข่าวกิจกรรมการรับนักศึกษา

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ หน่วยเวชศาสตร์การกีฬา งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ หน่วยเวชศาสตร์การกีฬา งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนิสิตจากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานห้องปฏิบัติการกลาง โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานบริการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนิสิตจากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ หน่วยโภชนบริการ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 และนักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ หน่วยโภชนบริการ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ หน่วยกายภาพบำบัด โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียน Year 12 จากโรงเรียน Victoria Junior College ประเทศสิงคโปร์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2564

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ 6 จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ (Singapore International School of Bangkok (SISB)) เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด และงานอายุรกรรมผิวหนัง โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานในวันที่ 7 ธันวาคม 2564

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ งานห้องปฏิบัติการกลาง โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ
ณ งานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์กลาง โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

 

                โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ณ ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน โดยมีกำหนดการฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2564