ระบบลงทะเบียนฝึกอบรม

 

 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะทางการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด (The Refreshing Cardiovascular Nursing Program)

กำหนดการฝึกอบรม วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.15 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom

ดำเนินการโดย ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ CVAD & IV Peripheral Care and Management ประจำปีงบประมาณ 2567

กำหนดการฝึกอบรม
รุ่นที่ 1 วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-16.00 น.
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 08.00-16.00 น.

ณ​ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารที่พักและลานจอด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หรือตามความเหมาะสม

ดำเนินการโดย ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

โครงการการเพิ่มสมรรถนะการสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการพยาบาล

(Enhancing English Oral Communication Competency for Nursing Staff) ประจำปีงบประมาณ 2567

กำหนดการฝึกอบรม ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ถึงเดือนมิถุนายน 2567
ณ​ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารที่พักและลานจอด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หรือตามความเหมาะสม
ดำเนินการโดย ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

โครงการสร้างเสริมผลงานทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567

กำหนดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567
ณ​ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารที่พักและลานจอด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom
ดำเนินการโดย ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

หลักสูตรฝึกอบรม Pediatric BLS ครั้งที่ 2/2566

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก (Pediatric CPR) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ระยะเวลาการฝึกอบรมภาคทฤษฎี
ระหว่างวันที่ 4 ถึง 13 กันยายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์
ระยะเวลาการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
รอบที่ 1 วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 10.30 น.
รอบที่ 2 วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 10.30 น.
รอบที่ 3 วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ดำเนินการโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มกุมารเวชกรรม (PCT Pediatrics) ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

หลักสูตรฝึกอบรม Pediatric CPR ครั้งที่ 2/2566

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก (Pediatric CPR) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ระยะเวลาการฝึกอบรมภาคทฤษฎี
ระหว่างวันที่ 4 ถึง 13 กันยายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์
ระยะเวลาการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
รอบที่ 1 วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.
รอบที่ 2 วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ดำเนินการโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มกุมารเวชกรรม (PCT Pediatrics) ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

โครงการอบรม การใช้งานเครื่องเจาะพิสูจน์ชิ้นเนื้อด้วยระบบสูญญากาศ (Vacuum Assisted Biopsy)

กำหนดการ  วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมกลุ่มเล็ก 1 – 3 ชั้น 4 อาคารที่พักและลานจอด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ดำเนินการโดย งานศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ศูนย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Contemporary Physical Therapy Management for Shoulder Problem

and Application for Breast Cancer Patients

กำหนดการ  ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรม Miracle Grand Convention แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ดำเนินการโดย หน่วยกายภาพบำบัด งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูวิชาการด้านการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด
และการสอนทางคลินิกสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง (Preceptor)

กำหนดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
ณ​ ห้องประชุมเพชรครามราชวิทยาลัย 1 และ 2 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ดำเนินการโดย ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) รุ่นที่ 3

กำหนดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2566
ภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารที่พักและลานจอด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ภาคปฏิบัติ ณ หอผู้ป่วยใน 9A,14 และหน่วยพยาบาลเคมีบำบัด
ดำเนินการโดย ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ระยะเวลาการฝึกอบรมภาคทฤษฎี
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมเพชรครามราชวิทยาลัย 1 ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์
ระยะเวลาการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมเพชรครามราชวิทยาลัย 2 ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

ดำเนินการโดย สายการพยาบาลร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี และสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

โครงการ Comprehensive Course in stroke Care 2023 : CCSC 2023

กำหนดการฝึกอบรมภาคทฤษฎี
วันที่ 21 มีนาคม 2566
กำหนดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ (สำหรับบุคลากรภายในฯ)
วันที่ 28 มีนาคม 2566
ดำเนินการโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ กลุ่มอายุรกรรม (PCT Medicine) งานคุณภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และทันตแพทย์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการกลืน (Swallowing Rehabilitation)

แก่ผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ (Head and neck cancer)

ภายใต้หัวข้อ “Dysphagia in head and neck cancer patient”

ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ดำเนินการโดย งานทันตกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

โครงการ กายภาพบำบัดใส่ใจใกล้คุณ “เข้าใจ เข้าถึง การฟื้นฟูร่างกายในผู้ป่วยมะเร็ง” ครั้งที่ 2

ระยะเวลาการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2566
ดำเนินการโดย งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566

กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 ถึง 17 มีนาคม 2566
ดำเนินการโดย ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

โครงการอบรม CRA Diabetes Workshop 2022 : Update in Diabetes Care (หลักสูตรสำหรับพยาบาล)

กำหนดการฝึกอบรม วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารที่พักและลานจอด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ดำเนินการโดย งานอายุรกรรม สายการแพทย์ ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

หลักสูตรฝึกอบรมโครงการกายภาพบำบัดใส่ใจใกล้คุณ
“เข้าใจ เข้าถึง การฟื้นฟูร่างกายในผู้ป่วยมะเร็งกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด”

ระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ดำเนินการโดย งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

 

หลักสูตรฝึกอบรม Pediatric CPR
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก (Pediatric CPR) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์
ดำเนินการโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มกุมารเวชกรรม (PCT Pediatrics) ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

หลักสูตรฝึกอบรม Pediatric BLS
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก (Pediatric CPR) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์
ดำเนินการโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มกุมารเวชกรรม (PCT Pediatrics) ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (Cancer Registrar Training)
รุ่นที่ 1 สำหรับโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขในเครือข่ายการพัฒนางานมะเร็งร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์
ดำเนินการโดย ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์