ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็ก และบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก Pediatric CPR โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1”

ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็ก และบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก Pediatric CPR โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1” 🙋🏻‍♂️รูปแบบและระยะเวลาการอบรม ➡️ ภาคทฤษฎี อบรมผ่านระบบการฝึกอบรมออนไลน์ (Autonomous Learning Modules)

Read more

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเบาหวานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2567 : เบาหวานทันยุค CRA Diabetes Workshop 2024 : Update in Diabetes Care หลักสูตรสำหรับพยาบาล

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเบาหวานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2567 : เบาหวานทันยุค CRA Diabetes Workshop 2024 : Update in Diabetes Care หลักสูตรสำหรับพยาบาล 📆 กำหนดการฝึกอบรม ในวันที่ 24 พฤษภาคม

Read more

ขอเชิญแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเบาหวานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2567 : เบาหวานทันยุค CRA Diabetes Workshop 2024 หลักสูตรสำหรับแพทย์

ขอเชิญแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเบาหวานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2567 : เบาหวานทันยุค CRA Diabetes Workshop 2024 หลักสูตรสำหรับแพทย์ 📆 กำหนดการฝึกอบรม วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.00 – 13.00

Read more

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการออกกำลังกายในผู้มีความเสี่ยงด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย (Cardiovascular Exercise Training program for Exercise Instructor) รุ่น 2

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการออกกำลังกายในผู้มีความเสี่ยงด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย (Cardiovascular Exercise Training program for Exercise Instructor) รุ่น 2 🏢 จัดโดย หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ร่วมกับงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 📆 กำหนดการฝึกอบรม

Read more

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) รุ่นที่ 4

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศและพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) รุ่นที่ 4” 🏢 จัดโดย ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 📆 กำหนดการฝึกอบรมภาคทฤษฎี วันที่ 20 พฤษภาคม

Read more

ขอเชิญแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (The Hospital Cancer Registrar Training Program) รุ่นที่ 2”

ขอเชิญแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (The Hospital Cancer Registrar Training Program) รุ่นที่ 2” 🏢 จัดโดย ศูนย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 📆

Read more

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูวิชาการด้านการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด และการสอนทางคลินิกสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง (Preceptor)

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูวิชาการด้านการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด และการสอนทางคลินิกสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง (Preceptor) 🏢 จัดโดย ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 📆 กำหนดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน

Read more

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสมรรถนะการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยศัลยกรรมมะเร็ง โดย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมมะเร็งให้มีประสิทธิภาพ

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่สนใจเข้าร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสมรรถนะการจัดการทางการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยศัลยกรรมมะเร็ง โดย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช และภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างระบบการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมมะเร็งให้มีประสิทธิภาพ 📆 กำหนดการอบรม ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 ถึง วันศุกร์

Read more

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ปฏิบัติงานในการคัดกรองผู้ป่วย หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการคัดกรองผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ (CRA Triage) ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ปฏิบัติงานในการคัดกรองผู้ป่วย หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการคัดกรองผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ (CRA Triage) ประจำปีงบประมาณ 2567 📆 รอบการอบรม รุ่นที่ 1 วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 08.00

Read more

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพอายุงาน 1 ปีขึ้นไป ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารยาให้ปลอดภัย ห่างไกลจาก Medication Error

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพอายุงาน 1 ปีขึ้นไป ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารยา ให้ปลอดภัย ห่างไกลจาก Medication Error 📆 รอบการอบรม รุ่นที่ 1 วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา

Read more