หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการตรวจอัลตราซาวด์ทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รุ่นที่ 1

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการตรวจอัลตราซาวด์ทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รุ่นที่ 1 จัดโดย งานสูตินรีเวชกรรม สายการแพทย์ และ ศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์   กำหนดการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ถึง 8 กรกฎาคม

Read more

การประชุมวิชาการพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2565 (Basic Palliative Care for Healthcare Professionals 2022)

การประชุมวิชาการพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2565 (Basic Palliative Care for Healthcare Professionals 2022)   ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2565 วันที่ 26 กรกฎาคม

Read more

การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง การดูแลด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง (Nutrition Support in Cancer Patients) ประจำปี 2565

การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง การดูแลด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง (Nutrition Support in Cancer Patients) ประจำปี 2565   ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล นักกำหนดอาหาร และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การดูแลด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง (Nutrition Support in Cancer

Read more

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น Pediatric BLS

หลักสูตรฝึกอบรม Pediatric BLS โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก (Pediatric CPR) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มกุมารเวชกรรม (PCT Pediatrics) ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์   ระยะเวลาการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

Read more

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น Pediatric CPR

หลักสูตรฝึกอบรม Pediatric CPR โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก (Pediatric CPR) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มกุมารเวชกรรม (PCT Pediatrics) ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์   ระยะเวลาการฝึกอบรมภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

Read more

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญชวนบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่สนใจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ฯ 5 หลักสูตร

📢 ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญชวนบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่สนใจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ฯ 5 หลักสูตร 🔸 หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiologist Assistant Training Program) 🔸️ หลักสูตรที่ 2 หลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์หัวใจและหลอดเลือดด้านคลินิก (Clinical

Read more

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Quality Conference 2022 “Beyond Excellence with Quality”

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Quality Conference 2022 “Beyond Excellence with Quality” วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ

Read more

ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 กำหนดการจัดสัมมนาระหว่าง วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ถึง 24 พฤศจิกายน 2565 ในวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 14.00 น. ดำเนินการโดย

Read more

ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Virtual Conference One Day Hematology 2021

  ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Virtual Conference One Day Hematology 2021 กำหนดการประชุมวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.

Read more

หลักสูตรฝึกอบรม Comprehensive Course in Stroke Care (CCSC) รุ่นที่ 2

หลักสูตรฝึกอบรม Comprehensive Course in Stroke Care (CCSC) รุ่นที่ 2 จัดโดย หน่วยอายุรศาสตร์ระบบประสาทวิทยา งานอายุรกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564

Read more