สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “โภชนาการเพื่อควบคุมน้ำหนัก”

                วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๑ Theme : โภชนาการและการออกกำลังกาย ภายใต้หัวข้อ “โภชนาการเพื่อควบคุมน้ำหนัก” บรรยายโดย แพทย์หญิงมรกต สุวรรณาการ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์คลินิก ซึ่งการสัมมนาวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น

Read more

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย และผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตอบสนองความต้องการของประเทศ

                วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยนายแพทย์รายิน อโรร่า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์, รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Read more

หน่วยโลหิตวิทยาและเซลล์บำบัด ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดประชุมวิชาการ Virtual Conference One Day Hematology 2021

                วันที่ 27 ตุลาคม 2564 หน่วยโลหิตวิทยาและเซลล์บำบัด ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดประชุมวิชาการ One Day Hematology ๒๐๒๑ ผ่านระบบ Virtual Conference เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการจำนวนทั้งสิ้น

Read more

หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดประชุมวิชาการ Virtual Conference เนื่องในวัน Palliative Care Day 2021

                วันที่ 7 กันยายน 2564 หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดประชุมวิชาการเนื่องในวัน Palliative Care Day 2021 ผ่านระบบ Virtual Conference เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการจำนวนทั้งสิ้น

Read more

ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝึกอบรมออนไลน์การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (Cancers Registrar Training)

                เมื่อวันที่ 24 ถึง 26 สิงหาคม 2564 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (Cancers Registrar Training) ผ่านระบบฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 21 คน ประกอบด้วย

Read more

การประชุมความร่วมมือในการรับนิสิต สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

                เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นำโดย นายแพทย์รายิน อโรร่า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และคุณเกษกนก สรสำแดง หัวหน้าหน่วยห้องปฏิบัติการกลาง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมการประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล ร่วมกับ ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการรับนิสิต สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Read more