สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “Professional Presenter”

                วันที่ 20 ตุลาคม 2565 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 11 Theme : การนำเสนอแบบมืออาชีพ ภายใต้หัวข้อ “Professional Presenter” บรรยายโดย รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน และรศ.ดร.พรปภัสสร

Read more

สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “Motion Graphic”

                วันที่ 22 กันยายน 2565 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 10 Theme : การนำเสนอแบบมืออาชีพ ภายใต้หัวข้อ “Motion Graphic” บรรยายโดย ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย อาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Read more

สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “Infographic”

                วันที่ 30 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9 Theme : การนำเสนอแบบมืออาชีพ ภายใต้หัวข้อ “Infographic” บรรยายโดย ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย อาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

หน่วยโภชนบริการ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การดูแลด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ประจำปี 2565 (Nutrition Support in Cancer Patients)

                วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ถึง 19 สิงหาคม 2565 หน่วยโภชนบริการ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การดูแลด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ประจำปี 2565 (Nutrition Support

Read more

หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2565 (Basic Palliative Care for Healthcare Professionals 2022)

                วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึง 27 กรกฎาคม 2565 หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2565 (Basic Palliative Care for

Read more

สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “ล้มแล้วลุก ฟื้นคืนกลับ (Resilience)”

                วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8 Theme : เสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง ภายใต้หัวข้อ “ล้มแล้วลุก ฟื้นคืนกลับ (Resilience)” บรรยายโดย คุณณัฏฐณิชชา อัศวจินดานุกุล นักจิตวิทยาคลินิก

Read more

สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “มองปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย (Growth Mindset)”

                วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 7 Theme : เสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง ภายใต้หัวข้อ “มองปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย (Growth Mindset)” บรรยายโดย คุณภัทรมน เหลืองโพธิ์แมน นักจิตวิทยาคลินิก

Read more

สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “ใครว่าความเครียดเป็นพิษ (Upside of Stress)”

                วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 6 Theme : เสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง ภายใต้หัวข้อ “ใครว่าความเครียดเป็นพิษ (Upside of Stress)” บรรยายโดย คุณปุณยวีร์ บุญตาม

Read more

สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “การสื่อสารอย่างสันติ (Non Violence Communication)”

                วันที่ 7 เมษายน 2565 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 5 Theme : เสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง ภายใต้หัวข้อ “การสื่อสารอย่างสันติ (Non Violence Communication)” บรรยายโดย แพทย์หญิงมนิสสรา เกตุแก้ว

Read more

สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “ออกกำลังกายอย่างไรให้เก่งขึ้นและไม่เจ็บ”

                วันที่ 24 มีนาคม 2565 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 4 Theme : โภชนาการและการออกกำลังกาย ภายใต้หัวข้อ “ออกกำลังกายอย่างไรให้เก่งขึ้นและไม่เจ็บ” บรรยายโดย คุณอนุชา แสงอ่อน นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งการสัมมนาวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น

Read more