ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็ก และบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก Pediatric CPR โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1”

ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็ก และบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่สนใจเข้าร่วม “โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก Pediatric CPR โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1” 🙋🏻‍♂️รูปแบบและระยะเวลาการอบรม ➡️ ภาคทฤษฎี อบรมผ่านระบบการฝึกอบรมออนไลน์ (Autonomous Learning Modules)

Read more

โครงการอบรม “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลผู้รับบริการที่ได้รับรังสีทางการแพทย์”

โครงการอบรม “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลผู้รับบริการที่ได้รับรังสีทางการแพทย์”

Read more

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเบาหวานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2567 : เบาหวานทันยุค CRA Diabetes Workshop 2024 : Update in Diabetes Care หลักสูตรสำหรับพยาบาล

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเบาหวานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2567 : เบาหวานทันยุค CRA Diabetes Workshop 2024 : Update in Diabetes Care หลักสูตรสำหรับพยาบาล 📆 กำหนดการฝึกอบรม ในวันที่ 24 พฤษภาคม

Read more

ขอเชิญแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเบาหวานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2567 : เบาหวานทันยุค CRA Diabetes Workshop 2024 หลักสูตรสำหรับแพทย์

ขอเชิญแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเบาหวานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2567 : เบาหวานทันยุค CRA Diabetes Workshop 2024 หลักสูตรสำหรับแพทย์ 📆 กำหนดการฝึกอบรม วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.00 – 13.00

Read more

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการออกกำลังกายในผู้มีความเสี่ยงด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย (Cardiovascular Exercise Training program for Exercise Instructor) รุ่น 2

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการออกกำลังกายในผู้มีความเสี่ยงด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย (Cardiovascular Exercise Training program for Exercise Instructor) รุ่น 2 🏢 จัดโดย หน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ร่วมกับงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู และสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 📆 กำหนดการฝึกอบรม

Read more

ศูนย์มะเร็งวิทยา ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ฝ่ายการพยาบาล และสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งรุ่นที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

                เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ศูนย์มะเร็งวิทยา ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ฝ่ายการพยาบาล และสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งรุ่นที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช โดยมีแพทย์หญิงจอมธนา ศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งวิทยา กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมเพชรครามราชวิทยาลัย

Read more

ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567

                เมื่อวันที่ 19 ถึง 22 มีนาคม 2567 ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ขึ้น ณ ห้องประชุม 3D-301 และ 3D-302 ชั้น

Read more

ศูนย์มะเร็งวิทยา ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ฝ่ายการพยาบาล และสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์

                เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ศูนย์มะเร็งวิทยา ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ฝ่ายการพยาบาล และสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ โดยมีแพทย์หญิงจอมธนา ศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งวิทยา และ พว.อินทิรา อยู่ยืน รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านบริการและพัฒนาคุณภาพ ฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะ

Read more

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) รุ่นที่ 4

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศและพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) รุ่นที่ 4” 🏢 จัดโดย ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 📆 กำหนดการฝึกอบรมภาคทฤษฎี วันที่ 20 พฤษภาคม

Read more

ขอเชิญแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (The Hospital Cancer Registrar Training Program) รุ่นที่ 2”

ขอเชิญแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น “การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (The Hospital Cancer Registrar Training Program) รุ่นที่ 2” 🏢 จัดโดย ศูนย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 📆

Read more