ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) รุ่นที่ 2”

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม     “หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) รุ่นที่ 2”     กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

Read more