หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น Pediatric BLS

หลักสูตรฝึกอบรม Pediatric BLS

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก (Pediatric CPR) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มกุมารเวชกรรม (PCT Pediatrics) ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

ระยะเวลาการฝึกอบรมภาคทฤษฎี

ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

 


 

ระยะเวลาการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

รอบที่ 1 วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 – 11.00 น.
รอบที่ 2 วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.