หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการตรวจอัลตราซาวด์ทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รุ่นที่ 1

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการตรวจอัลตราซาวด์ทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รุ่นที่ 1


จัดโดย งานสูตินรีเวชกรรม สายการแพทย์ และ ศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย

ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 

กำหนดการฝึกอบรมภาคทฤษฎี

ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ถึง 8 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์