การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง การดูแลด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง (Nutrition Support in Cancer Patients) ประจำปี 2565

การประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง การดูแลด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

(Nutrition Support in Cancer Patients) ประจำปี 2565

 

ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล นักกำหนดอาหาร และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมการประชุมออนไลน์

เรื่อง การดูแลด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง (Nutrition Support in Cancer Patients) ประจำปี 2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

ดำเนินการโดย หน่วยโภชนบริการ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์