หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2565 (Basic Palliative Care for Healthcare Professionals 2022)

                วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ถึง 27 กรกฎาคม 2565 หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการพื้นฐานการดูแลแบบประคับประคองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ประจำปี 2565 (Basic Palliative Care for Healthcare Professionals 2022) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการจำนวนทั้งสิ้น 200 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

                โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและครอบครัว รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายที่สำคัญ อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการ ด้านการดูแลแบบประคับประคองของประเทศไทย ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป