หน่วยโภชนบริการ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การดูแลด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ประจำปี 2565 (Nutrition Support in Cancer Patients)

                วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ถึง 19 สิงหาคม 2565 หน่วยโภชนบริการ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การดูแลด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ประจำปี 2565 (Nutrition Support in Cancer Patients) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการจำนวนทั้งสิ้น 200 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักกำหนดอาหาร และบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

                โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติงานด้านการดูแลโภชนบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกำหนดอาหาร และนักโภชนาการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการรักษา และการให้คำแนะนำทางโภชนาการแก่ผู้ป่วยมะเร็ง รวมถึงบทบาทและความสำคัญของทีมโภชนบำบัด อันจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพของระบบการดูแลด้านโภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งให้มีมาตรฐานและเป็นองค์รวมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพต่อไป