โครงการอบรม CRA Diabetes Workshop 2022 : Update in Diabetes Care (หลักสูตรสำหรับพยาบาล)

โครงการอบรม CRA Diabetes Workshop 2022 : Update in Diabetes Care (หลักสูตรสำหรับพยาบาล)

จัดโดย งานอายุรกรรม สายการแพทย์ ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กำหนดการฝึกอบรม วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 8.00 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารที่พักและลานจอด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์