บรรยาย เรื่อง “พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้วย KM Road to Excellence with Knowledge Management”

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังบรรยาย

เรื่อง “พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้วย KM Road to Excellence with Knowledge Management”


บรรยายโดย

ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร

ที่ปรึกษารองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

จัดโดย สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์