หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) รุ่นที่ 3

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) รุ่นที่ 3

กำหนดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2566

ภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารที่พักและลานจอด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ภาคปฏิบัติ ณ หอผู้ป่วยใน 9A,14 และหน่วยพยาบาลเคมีบำบัด

ดำเนินการโดย ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

*** เปิดรับลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 27 เมษายน 2566 ***