โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูวิชาการด้านการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัดและการสอนทางคลินิกสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง (Preceptor)

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศที่สนใจและพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูวิชาการ ด้านการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด

และการสอนทางคลินิกสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง (Preceptor)

กำหนดการ ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

สถานที่อบรม ณ​ ห้องประชุมเพชรครามราชวิทยาลัย 1 และ 2 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ดำเนินการโดย ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

*** เปิดรับลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น. ***
*** ผู้สมัครต้องดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ***