ขอเชิญแพทย์ และพยาบาลทั่วประเทศที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ประจำปี 2566

ขอเชิญแพทย์ และพยาบาลทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วม

การประชุมวิชาการและการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 กันยายน 2566

ณ ห้องประชุม A1 และ A3 ชั้น 11 อาคารไอที สแควร์ (หลักสี่)

และผ่านระบบสื่อสารทางไกล Zoom

จัดโดย หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน คณะกรรมการการดูแลแบบประคับประคอง

ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับบุคลากรภายนอก
Online จำนวน 150 ท่าน ท่านละ 500 บาท
Onsite จำนวน 20 ท่าน ท่านละ 1,500 บาท

สำหรับแพทย์ ได้รับคะแนน CME จำนวน 17.75 คะแนน

หมายเหตุ ท่านใดมีความประสงค์ต้องการหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อใช้ในการขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัด สามารถดาวน์โหลดได้โดย คลิกที่นี่

** เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2566 หรือจนกว่าจะเต็ม **