ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการ เรื่อง Hematology Day for Non-Hematologist 2024

ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Hematology Day for Non-Hematologist 2024


กำหนดการ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 14.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom


จัดโดย งานอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา ศูนย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

รูปแบบการอบรม

Online จำนวน 100 คน ** รับสมัครจำนวนจำกัด **

** เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 **