ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝึกอบรมออนไลน์การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (Cancers Registrar Training)

                เมื่อวันที่ 24 ถึง 26 สิงหาคม 2564 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (Cancers Registrar Training) ผ่านระบบฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 21 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านทะเบียนมะเร็ง จาก 7 โรงพยาบาลภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ

                โดยการฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดทักษะความรู้ และประสบการณ์จากทีมสหสาขาวิชาชีพด้านโรคมะเร็งของศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ในการฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโรคมะเร็งในโรงพยาบาลภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนระบบบริการทางการแพทย์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีในการเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพและการบริหารการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทำทะเบียนมะเร็งให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากล