หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดประชุมวิชาการ Virtual Conference เนื่องในวัน Palliative Care Day 2021

                วันที่ 7 กันยายน 2564 หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดประชุมวิชาการเนื่องในวัน Palliative Care Day 2021 ผ่านระบบ Virtual Conference เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการจำนวนทั้งสิ้น 67 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

                โดยการประชุมวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว อันจะนําไปสู่การพัฒนาและยกระดับการให้บริการด้านการดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น