หลักสูตรฝึกอบรม Comprehensive Course in Stroke Care (CCSC) รุ่นที่ 2

หลักสูตรฝึกอบรม Comprehensive Course in Stroke Care (CCSC) รุ่นที่ 2
จัดโดย หน่วยอายุรศาสตร์ระบบประสาทวิทยา งานอายุรกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผ่านระบบออนไลน์