หน่วยโลหิตวิทยาและเซลล์บำบัด ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดประชุมวิชาการ Virtual Conference One Day Hematology 2021

                วันที่ 27 ตุลาคม 2564 หน่วยโลหิตวิทยาและเซลล์บำบัด ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดประชุมวิชาการ One Day Hematology ๒๐๒๑ ผ่านระบบ Virtual Conference เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการจำนวนทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

                โดยการประชุมวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในแต่ละกลุ่มโรคทางโลหิตวิทยา อันจะนำไปสู่การพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะในการให้บริการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดและต่อมน้ำเหลือง รวมถึงผู้ป่วยเฉพาะโรคที่มีความผิดปกติทางระบบโลหิตวิทยาของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น