โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนาด้านวิชาการ การวิจัย และผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตอบสนองความต้องการของประเทศ

                วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยนายแพทย์รายิน อโรร่า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์, รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ การบริการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรทางการแพทย์ของทั้งสองหน่วยงาน ให้มีทักษะความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเพิ่มขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประเทศ สนองตามพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน อันจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของประเทศให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคต