สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “โภชนาการเพื่อเพิ่มความเปล่งปลั่งสุขภาพดี”

                วันที่ 20 มกราคม 2565 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2 Theme : โภชนาการและการออกกำลังกาย ภายใต้หัวข้อ “โภชนาการเพื่อเพิ่มความเปล่งปลั่งสุขภาพดี” บรรยายโดย แพทย์หญิงมรกต สุวรรณาการ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์คลินิก ซึ่งการสัมมนาวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 78 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล บุคลากรสายงานสนับสนุนทางการแพทย์ และบุคลากรสายงานสนับสนุนทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมทั้งบุคลากรจากโรงพยาบาลเครือข่ายราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

                โดยการสัมมนาวิชาการออนไลน์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ จิตวิทยา และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานแก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเพื่อบริการวิชาการแก่โรงพยาบาลเครือข่ายราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีกำหนดการสัมมนาเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีกำหนดการจัดสัมมนาออนไลน์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ไปจนถึง พฤศจิกายน 2565 บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่สนใจสามารถดูกำหนดการและหัวข้อการสัมมนาวิชาการออนไลน์ในครั้งต่อไปได้ที่ https://daa.cra.ac.th/