สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อ “Infographic”

                วันที่ 30 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 9 Theme : การนำเสนอแบบมืออาชีพ ภายใต้หัวข้อ “Infographic” บรรยายโดย ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย อาจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งการสัมมนาวิชาการออนไลน์ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 149 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล บุคลากรสายงานสนับสนุนทางการแพทย์ และบุคลากรสายงานสนับสนุนทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลเครือข่ายราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

                โดยการสัมมนาวิชาการออนไลน์ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ จิตวิทยา และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานแก่บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเพื่อบริการวิชาการแก่โรงพยาบาลเครือข่ายราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีกำหนดการสัมมนาเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีกำหนดการจัดสัมมนาออนไลน์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ไปจนถึง พฤศจิกายน 2565 บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่สนใจสามารถดูกำหนดการและหัวข้อการสัมมนาวิชาการออนไลน์ในครั้งต่อไปได้ที่ https://daa.cra.ac.th/?p=1329