หลักสูตรการฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566

หมายเหตุ  ท่านใดมีความประสงค์ต้องการหนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมฯ เพื่อใช้ในการขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัด
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก