หลักสูตรฝึกอบรม Pediatric BLS ครั้งที่ 2/2566

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก (Pediatric CPR) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

จัดโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มกุมารเวชกรรม (PCT Pediatrics) ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ระยะเวลาการฝึกอบรมภาคทฤษฎี

ระหว่างวันที่ 4 ถึง 13 กันยายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์

ระยะเวลาการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

รอบที่ 1 วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 11.30 น.
รอบที่ 2 วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ