งานศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ศูนย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องเจาะพิสูจน์ชิ้นเนื้อด้วยระบบสูญญากาศ (Vacuum Assisted Biopsy)

             เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 งานศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ศูนย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องเจาะพิสูจน์ชิ้นเนื้อด้วยระบบสูญญากาศ (Vacuum Assisted Biopsy) ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมกลุ่มเล็ก 1 – 3 ชั้น 4 อาคารที่พักและลานจอด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 25 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน การทำหัตถการ รวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยให้แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจในการทำหัตถการพื้นฐานและการใช้งานเครื่องเจาะพิสูจน์ชิ้นเนื้อด้วยระบบสูญญากาศ (Vacuum Assisted Biopsy) ซึ่งแนวทางการรักษาด้วยเครื่องดังกล่าวนี้ นับว่าเป็นแนวทางการรักษาแบบใหม่ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการรักษาผู้ป่วย และเพื่อให้เกิดผลงานทางวิชาการทางศัลยศาสตร์ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป