ขอเชิญแพทย์ พยาบาล นักกำหนดอาหาร และบุคลากรทางการแพทย์ ทั่วประเทศที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการโภชนาการกับโรคมะเร็ง (Nutrition and Cancer)

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล นักกำหนดอาหาร และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศที่สนใจ

เข้าร่วมการประชุมวิชาการโภชนาการกับโรคมะเร็ง (Nutrition and Cancer)

กำหนดการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 24 ถึง 25 สิงหาคม 2566

สถานที่ฝึกอบรม

ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น และผ่านระบบสื่อสารทางไกล Zoom

จัดโดย หน่วยโภชนบริการ สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

อัตราค่าลงทะเบียน

Onsite จำนวน 150 คน ท่านละ 1,500 บาท

Online จำนวน 300 คน ท่านละ 500 บาท

หมายเหตุ ท่านใดมีความประสงค์ต้องการหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อใช้ในการขออนุญาตหน่วยงานต้นสังกัด สามารถดาวน์โหลดได้โดย คลิกที่นี่

** เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็ม **