หลักสูตรการฝึกอบรม

  

 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะทางการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด (The Refreshing Cardiovascular Nursing Program)

ดำเนินการโดย ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล และสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

  

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ CVAD & IV Peripheral Care and Management ประจำปีงบประมาณ 2567

ดำเนินการโดย ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

  

 

โครงการสร้างเสริมผลงานทางวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567

ดำเนินการโดย ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

  

 

หลักสูตรฝึกอบรม Pediatric BLS ครั้งที่ 2/2566

ดำเนินการโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มกุมารเวชกรรม (PCT Pediatrics) ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

  

 

หลักสูตรฝึกอบรม Pediatric CPR ครั้งที่ 2/2566

ดำเนินการโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มกุมารเวชกรรม (PCT Pediatrics) ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

  

 

โครงการอบรมการใช้งานเครื่องเจาะพิสูจน์ชิ้นเนื้อด้วยระบบสูญญากาศ (Vacuum Assisted Biopsy)

ดำเนินการโดย งานศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา ศูนย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

  

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Contemporary Physical Therapy Management for Shoulder Problem

and Application for Breast Cancer Patients

ดำเนินการโดย หน่วยกายภาพบำบัด งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

  

 

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) รุ่นที่ 3

ดำเนินการโดย ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

  

 

โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ดำเนินการโดย สายการพยาบาลร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี และสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

  

  

โครงการ Comprehensive Course in stroke Care 2023 : CCSC 2023

ดำเนินการโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ กลุ่มอายุรกรรม (PCT Medicine) งานคุณภาพโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

โครงการ กายภาพบำบัดใส่ใจใกล้คุณ “เข้าใจ เข้าถึง การฟื้นฟูร่างกายในผู้ป่วยมะเร็ง” ครั้งที่ 2

ดำเนินการโดย งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมโครงการสร้างเสริมผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566

ดำเนินการโดย ฝ่ายการพยาบาล ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

โครงการอบรม CRA Diabetes Workshop 2022 : Update in Diabetes Care (หลักสูตรสำหรับพยาบาล)

ดำเนินการโดย งานอายุรกรรม สายการแพทย์ ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

หลักสูตรฝึกอบรมโครงการกายภาพบำบัดใส่ใจใกล้คุณ

ดำเนินการโดย งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
และศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 

 

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการตรวจอัลตราซาวด์ทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รุ่นที่ 1

ดำเนินการโดย งานสูตินรีเวชกรรม สายการแพทย์ และ ศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย
ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

หลักสูตรฝึกอบรม Pediatric CPR

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก (Pediatric CPR) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ดำเนินการโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มกุมารเวชกรรม (PCT Pediatrics) ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

หลักสูตรฝึกอบรม Pediatric BLS

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก (Pediatric CPR) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ดำเนินการโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยกลุ่มกุมารเวชกรรม (PCT Pediatrics) ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

หลักสูตรฝึกอบรม Comprehensive Course in Stroke Care (CCSC) รุ่นที่ 2

ดำเนินการโดย หน่วยอายุศาสตร์ระบบประสาทวิทยา งานอายุรกรรม ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (Cancer Registrar Training)
รุ่นที่ 1 สำหรับโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขในเครือข่ายการพัฒนางานมะเร็งร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ดำเนินการโดย ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

 

 

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (Refreshing Intensive Care Training Program)

กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึง 24 กันยายน 2564